DALŠÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

Budeme Vás zastupovat při projednání Vašich stavebních záměrů a projektů při projednání s orgány státní správy například až do stadia územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

VÝPOČET ODVODŮ ZA ZÁBOR ZĚMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
V případě výstavby na zemědělské půdě (například pole,louka, zahrada) za Vás vypracujeme žádost na vynětí ze zemědělského půdního fondu a zpracujeme výpočet finančních odvodů za zábor zemědělské půdy a bilanci skrývky ornice a podorničí.

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (DEMOLIČNÍ VÝMĚRY)
Budeme Vás zastupovat při projednání Vašich stavebních záměrů a projektů při projednání s orgány státní správy například až do stadia územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

VÝPOČET ŘÍZENÍ RIZIKA OCHRANY STAVBY PŘED BLESKEM
V případě, že nebudete mít zájem zřídit na objektu (například rodinný dům) ochranu před bleskem (hromosvod) provedeme vyhodnocení potřeby této ochrany před bleskem metodou ocenění rizika a vy při pozitivním vyhodnocení nebudete nuceni budovat finančně nákladný hromosvod.

PLÁNY ROZVOZU ODPADNÍCH VOD
V případě, že potřebujete použít rozvoz na polní pozemky za účelem ekologické likvidace odpadních vod (například hnojůvka, silážní šťávy atd.) zpracujeme pro Vás plán těchto rozvozů.

UMÍSTĚNÍ STAVEB DO TERÉNU
Pokud plánujete výstavbu nebo již máte částečnou projektovou dokumentaci (například typový projekt rodinného domu) umístíme Vaši stavbu do terénu včetně projektů přípojek této stavby, umístění stavby z hlediska požární ochrany atd. a dopracujeme tento záměr až do stádia realizačního projektu nebo projektu pro stavební povolení.

DOPRACOVÁNÍ VAŠICH ARCHITEKTONICKÝCH NÁVRHŮ
Dopracujeme Váš architektonický návrh až do stádia projektu pro stavební povolení nebo realizačního projektu.

ROZPOČTY A PROPOČTY STAVEB
Na základě podkladů provedeme cenovou kalkulaci nebo kompletní cenové ohodnocení položkovými cenami / například ceníky URS/ až do stadia celkové nebo nabídkové dodavatelské ceny stavby

PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ
Budeme Vás zastupovat při vaší vlastní výstavbě z hlediska jednání s úřady a s dodavatelem za účelem dodržení vlastního projektu a kvality stavebních prací

ŠKOLENÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
Jako osoba odborně způsobilá dle zákona o požární ochraně /tak zvaný požární technik/ provedeme školení z hlediska požární ochrany / například zaměstnanců, vedoucích pracovníků,požárních hlídek/